Przetarg

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wspólnie tworzymy kluby seniora –instruktor zajęć tematycznych: zdrowe odżywianie” (Znak sprawy: MSSR.6.9.2021.BG)

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]:
https://miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania: 1833d926-a156-42a7-a180-f4e4910d918b