Międzyrzecka Spółdzielnia Socjalna „RAZEM” powstała w styczniu 2018 r. W ramach utworzonej Spółdzielni Socjalnej chcemy oferować osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i biernym zawodowo przywrócenie na rynek pracy poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. MSS „RAZEM” oferuje możliwość odbudowania i podtrzymania poczucia własnej wartości członków spółdzielni oraz osób zatrudnionych, uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. MSS „RAZEM” oferuje możliwość bycia w grupie, nawiązania znajomości i przyjaźni. MSS „RAZEM”  będzie realizować doniosłe cele takie jak tworzenie więzi międzyludzkiej oraz reintegracji społecznej. Utworzone przedsiębiorstwo społeczne będzie w stanie usprawnić funkcjonowanie gminy i realizację celów statutowych. Usługi świadczone przez MSS „RAZEM” przyczynią się do promocji gminy, regionu, jak również województwa. Naszą Spółdzielnię można nazwać przedsiębiorstwem rodzinnym, w którym i członkom i pracownikom zależy na bardzo dobrym współdziałaniu, aby klienci byli zadowoleni z wykonywanych usług.